Potpora "Moje prvo istraživanje" (3A)

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, Zajam Svjetske banke br. 7320-HR

objavljuje
Natječaj za prijavu projekata
PROGRAM ZA MLADE ZNANSTVENIKE I STRUČNJAKE
Potpora “Moje prvo istraživanje” (3A)

1.      UVOD

Republika Hrvatska koristi sredstva Svjetske banke za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka (Zajam br. 7320-HR). Kroz projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa namjerava poboljšati poslovno okruženje u područjima znanosti i tehnologije. Unutar Projekta, Ministarstvo je osnovalo Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” (Unity through Knowledge Fund – UKF) radi promicanja profesionalne razmjene i kontakata te združenih projekata između hrvatskih znanstvenika i istraživača koji rade u inozemstvu s njihovim kolegama u Hrvatskoj.

2.      O FONDU “JEDINSTVO UZ POMOĆ ZNANJA”

Pod sloganom “spajanje – suradnja – stvaranje”, misija je Fonda ujedinjavanje znanstvenih i stručnih mogućnosti Hrvatske i dijaspore u razvoju društva utemeljenog na znanju.

Kako bi postigao taj zadatak, Fond teži sljedećim ciljevima: poticanje međunarodno kompetitivne znanosti i tehnologije, poticanje znanosti i tehnologije koje stvara nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu te poticanje istraživanja koja razvijaju znanstvenu i tehnološku infrastrukturu.

Ovaj “Natječaj za prijavu projekata” postavlja okvire i uvjete za dodjeljivanje potpore “Moje prvo istraživanje – 3A”, zajedno sa sljedećim dokumentima: “Program za mlade znanstvenike i stručnjake – obrazac za prijavu, 2008.”, “ Program za mlade znanstvenike i stručnjake – obrazac za životopis, 2008.”, “ Program za mlade znanstvenike i stručnjake – upute za podnositelje, 2008.“ i ”Smjernice i operativni postupci, 2007.” (www.ukf.hr).

3.      O PROGRAMU ZA MLADE ZNANSTVENIKE I STRUČNJAKE

Program za mlade znanstvenike i stručnjake podupire mlade znanstvenike i stručnjake, kako iz Hrvatske tako i iz dijaspore, u svim aspektima njihovog profesionalnog razvoja. Program želi doprinijeti „priljevu mozgova“ u hrvatska inovativna mala i srednja poduzeća, sveučilišta i istraživačke ustanove.

Cilj je programa pokrenuti inovacijski potencijal mladih znanstvenika i stručnjaka kroz njihovo samostalno vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata. Podupiru se projekti znanstvenika i stručnjaka poslijediplomanada i poslijedoktoranada, koji su stekli doktorat prije najviše 5 godina. Program će poticati: (a) poslijedoktorsko usavršavanje izvrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka na hrvatskim tvrtkama i institucijama za preuzimanje vodećih uloga u znanosti i tehnologiji; (b) samostalni projekti vrhunskih mladih znanstvenika i stručnjaka hrvatskog porijekla iz inozemstva koji su se vratili u Hrvatsku; (c) uspješna i inovativna mala i srednja poduzeća koja uključuju mlade znanstvenike i stručnjake u rad na svojim projektima istraživanja i razvoja. Odabrani projekti moraju pokrenuti prijenos znanja, vještina i investicija u Hrvatsku.

Fond podupire najbolje istraživačke i razvojne projekte iz svih područja znanosti i tehnologije na kompetitivan način, prema kriterijima navedenim u ovom natječaju u točki 7. Novčana sredstva predviđena za ovaj program u 2009. iznose 3.300.000 HRK.

4.      O POTPORI  “MOJE PRVO ISTRAŽIVANJE”

Cilj je potpore “Moje prvo istraživanje” dati priliku izvrsnim mladim znanstvenicima i stručnjacima, kako iz domovine tako i iz inozemstva, da samostalno razvijaju svoje inovativne ideje.

Potpora je namijenjena znanstvenicima i stručnjacima koji su stekli doktorat znanosti unutar posljednjih 5 godina ili su upravo pred završetkom doktorata. Potpora će im pomoći da povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru prema znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu.

Potpora potiče mlade znanstvenike i stručnjake na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s dijasporom. Uspješni kandidati moraju pokazati izvrsnost i profesionalnu predanost znanosti i tehnologiji, kao i potencijal za buduće preuzimanje vodećih uloga u istraživanju i razvoju u Hrvatskoj.

Potpora se ostvaruje kroz rad u hrvatskoj ustanovi ili poduzeću, odnosno kroz boravke i posjete uglednim istraživačkim centrima u inozemstvu. Podupiru se projekti u trajanju između 12 i 24 mjeseca.

5.      INSTRUMENTI KOJI SE FINANCIRAJU

Potpora može uključivati sredstva za financiranje sljedećih instrumenata (vidjeti dokument “Smjernice i operativni postupci, 2007.”):

-         troškovi provedbe projekata (potrošni materijali i ostali troškovi)

-         troškovi plaće ili stipendije za kandidata (djelomično ili u potpunosti)

-         dugoročne posjete (putni troškovi i naknade)

-         kratkoročne posjete i konferencije (putni troškovi i naknade)

-         prateće savjetodavne i stručne usluge (uključujući indirektne troškove institucije/tvrtke koja vodi projekt)

6.      UVJETI ZA PRIJAVU

Tko su kandidati za potporu?  Prijaviti se mogu vrsni, mladi znanstvenici i stručnjaci koji pripremaju doktorate ili su već stekli doktorat unutar zadnjih 5 godina (najranije 2003). Kandidati ne smiju biti stariji od 36 godina (izuzima se porodiljski dopust i aktivna vojna služba).

Mogu se prijaviti mladi znanstvenici i stručnjaci koji imaju hrvatsko državljanstvo, kao i oni koji imaju strano državljanstvo a hrvatskog su porijekla. Kandidati mogu biti vec zaposleni u organizaciji koja ce administrirati projekt, ili mogu tek tražiti povezivanje njom. U tom slucaju, potreban je obvezujuci iskaz te organizacije da prihvaca kandidata.

Uspješni kandidati moraju prikazati potencijal da će se razviti u izvrsne znanstvenike i stručnjake u svojem stručnom području, te svoju inovativnost i predanost znanosti i tehnologiji. Kandidati moraju pokazati odličan uspjeh tijekom prijašnjeg doktorskog i poslijedoktorskog rada.

Podnositelj prijave ne može biti voditelj na ijednom drugom projektu Fonda niti može biti uključen u ijednu prijavu na trenutno otvorenim natječajima Programa za mlade znanstvenike i stručnjake.

Koja su znanstveno-tehnološka područja obuhvaćena?Predloženi projekti mogu obuhvaćati sva područja znanosti i tehnologije: prirodne, tehničke, biomedicinske, biotehničke, društvene i humanističke. Predloženi projekti moraju jasno pokazati svoj doprinos hrvatskoj znanosti, gospodarstvu, okolišu i društvu u cjelini.

Koje se pravne osobe moraju uključiti? Potpore ove vrste davat će se isključivo pravnoj osobi - koja će prihvatiti i administrirati projekt. U prijavu mogu biti uključena mala i srednja trgovačka društva te javni i privatni znanstveni instituti, sveučilišta i fakulteti koji imaju neophodnu infrastrukturu za provedbu svih predloženih istraživačko-razvojnih aktivnosti. Pravna osoba mora biti registrirana u Hrvatskoj prema zakonu.

Prijava projekta mora sadržavati posebno pismo obveze pravne osobe da će prihvatiti kandidata i projekt i administrirati predloženi projekt, uključujući: upravljanje financijskim sredstvima, upravljanje zaposlenicima (ako je potrebno), potpora kandidatu za angažman na projektu i pružanje ostale tehničke i druge potpore projektu prema predloženom planu.

Uključene pravne osobe moraju prihvatiti sve odgovornosti proistekle iz i u svezi s pružanjem podrške predloženom projektu. Glavni predlagatelj odgovoran je za dogovaranje i ugovaranje sporazuma s pravnom osobom koja će administrirati projekt. Odgovorna osoba uključene pravne osobe mora također i potpisati prijavu projekta.

Za svaki kandidatov duži boravak (više od 6 mjeseci) u inozemstvu, organizacija koja ugošćuje kandidata mora priložiti posebno pismo obveze u kojem navodi precizan plan osobnog i stručnog razvoja kandidata tijekom boravka u inozemstvu.

Koji su financijski uvjeti za prijavu?Prijava projekta mora sadržavati jamstvoza dodatnu financijsku podršku iz drugih izvora, primjerice od institucije/tvrtke u kojoj se provodi projekt, od inozemne partnerske institucije ili fonda te sponzora. Dodatno financiranje mora iznositi najmanje 20% od potpore zatražene od UKF-a za one projekte koji stvaraju samo znanstveni rezultat u neprofitnoj organizaciji, 30% za one projekte koji stvaraju samo znanstveni rezultat u tvrtki te 50% za projekte koji stvaraju potencijalno komercijalan rezultat. Sufinanciranje (najmanje 5% od potpore zatražene od UKF-a) mora biti u obliku financijskih sredstva (novčani doprinos).Preostali dio sufinanciranja može biti u obliku i dobra i usluga koje su potrebne za provođenje istraživanja. Postojeće financijske subvencije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ne mogu se prikazati kao dodatna financijska podrška.

Plaće znanstvenika zaposlenih u Organizaciji zaduženoj za provedbu projekta (pravna osoba koja administrira projekt) nisu prihvatljivo sufinanciranje.

Ukupna vrijednost troškova zatraženih od Fonda u okviru ove vrste potpore za cjelokupno razdoblje trajanja projekta ne može iznositi više od 355.000 HRK. Ukupna bruto plaća za kandidata, ako se traži od Fonda, ne može biti veća od. 284.000 HRK, što uključuje sve osobne prihode iz drugih izvora. Fond financira plaće/stipendije samo do razlike između 284.000 HRK i svih ostalih postojećih (ili planiranih) osobnih prihoda (plaće, stipendije, honorari…).

7.      KRITERIJI ZA ODABIR

Svi prijave vrednovat će se prema skupu kriterija navedenih u ovom Natječaju (vidjeti dolje). Sadržaj prijave mora odgovoriti na sve stavke navedene u kriterijima pruživši mjerljive i provjerljive informacije. Nakon evaluacije prijava koje ispunjavaju uvjete, Povjerenstvo za upravljanje Fonda najbolje prijave predlaže za financiranje. Prijave može evaluirati jedan ili više anonimnih, nezavisnih i međunarodno priznatih stručnjaka koje nominira Povjerenstvo za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje osigurava da se, niti njegovi članovi, niti evaluatori ne nalaze u direktnom ili indirektnom sukobu interesa (u skladu s Pravilnikom o izboru evaluatora Fonda). Povjerenstvo za verifikaciju konačno odobrava ili odbija predložene prijave za financiranje. Cijela procedura odobravanja opisana je detaljno u dokumentu Smjernice i operativni postupci, 2007.

Znanstvena/tehnološka izvrsnost prijedloga projekta te inovativni potencijal kandidata nužni su uvjeti za dodjeljivanje potpore. Doprinos ostvarenju ciljeva Fonda – jačanja konkurentnosti istraživanja i stvaranja novih vrijednosti Hrvatskoj – temelj su za odabir prijava za financiranje.

Ovdje su navedeni pojedinačni kriteriji za procjenu prijava za ovu vrstu potpore. Relativnu važnost pojedinih kriterija određuje Povjerenstvo za upravljanje.

i.        Znanstvena/tehnološka kvaliteta projekta vrednovana pomoću sva četiri navedena pokazatelja:

a.      Tehnološki/znanstveni značaj i izvornost predloženog projekta

b.      Jasnoća i mjerljivost ciljeva te mogućnost njihova dosizanja

c.      Izvedivost projekta, prikladnost metoda, plan rada i proračun

d.      Potencijalni doprinos hrvatskoj znanosti i tehnologiji, gospodarstvu, okolišu i društvu

ii.      Darovitost kandidata za inovacije i sposobnost za vođenje projekta, vrednovano pomoću sva četiri navedena pokazatelja:

a.      Izvrsnost doktorske teze i pripadajućih publikacija

b.      Prijašnji uspjeh, dokazana inovativnost i cjelokupna karijera

c.      Osobna pisma preporuke

d.      Potencijal za profesionalni razvoj i buduću izvrsnost kandidata

8.      SMJERNICE ZA PRIJAVU

Prijava se mora predati na službenim obrascima: “Program za mlade znanstvenike i stručnjake – obrazac za prijavu, 2008.”, “ Program za mlade znanstvenike i stručnjake – obrazac za životopis, 2008.” koji su dostupni na internetskim stranicama Fonda ili na zahtjev. Prijava mora sadržavati sve pojedinosti i priloge kako je navedeno u obrascima i pripadajućim uputama “ Program za mlade znanstvenike i stručnjake – upute za podnositelje, 2008.” Prijava mora biti napisana na engleskom jeziku i potpisana od strane glavnog podnositelja i od strane odgovornih osoba svih uključenih pravnih osoba.

Prijava sa skeniranim potpisima se mora predati zajedno s pripadajućim prilozima u Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u elektronskoj verziji (kao doc, ili pdf format), koristeći internetsko sučelje na adresi www.ukf.hr.

Prijava mora biti predana u elektronskom obliku do najkasnije 15.siječnja 2009. godine do ponoći.

Podnositelji prijava bit će obaviješteni o uspješnoj predaji prijave putem elektronske pošte.

 

9.       OSTALE INFORMACIJE

Pisma s odlukama o odbijanju ili prihvaćanju prijava, zajedno sa obrazloženjima, bit će dostavljena svim podnositeljima u roku od tri mjeseca nakon zadnjeg roka za prijavu (rokovi ne teku u razdobljima od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja, sukladno zakonu). S podnositeljima prihvaćenih projekata ulazi se u daljnje pregovore i proceduru konačnog odobravanja. Sažeci uspješnih prijava objavit će se na stranicama Fonda (www.ukf.hr).

Prijava projekta na potporu Fonda ne predstavlja niti jedan oblik obveze Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sve odluke Povjerenstava Fonda konačne su, stoga na njih ne postoji pravo žalbe niti se one mogu naknadno ispravljati, osim administrativnih pogrešaka.

Svi upiti mogu se uputiti u Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, na elektronsku poštu ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu UKF, Planinska 1, 10000 Zagreb.

 


    Powered by Globaladmin