Završen prvi krug evaluacije prijava na natječaje Programa za mlade znanstvenike i stručnjake
 

Povjerenstvo za upravljanje Fondom završilo je prvi krug evaluacije prijava na natječaj "Programa za mlade znanstvenike i stručnjake" Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ za potpore 3A i 3B, zatvorenog 15. siječnja 2009.

Na taj je natječaj pristiglo ukupno 52 prijedloga projekata, od toga 42 za potporu 3A (Moje prvo istraživanje) te 10 za potporu 3B (Reintegracija).

U evaluacijski postupak uvedene su 42 prijave za 3A te 9 prijava za 3B koje su u potpunosti zadovoljavale formalne kriterije za prijavu. Jedna prijava nije zadovoljila formalne uvjete natječaja dok je jedna povučena od kandidata u tijeku evaluacijskog postupka.

U skladu s uvjetima navedenima u Natječaju te prema postupku navedenom u dokumentima „Smjernice i operativni postupci, 2007.“ te „Pravilnik za evaluaciju prijava Povjerenstva za upravljanje“ provelo je evaluacijski postupak, uzimajući u obzir kriterije navedene u natječajima (3A i 3B).

Postupak evaluacije, radi velikog broja prijava, proveo se u dva kruga:

Prvi krug uključuje mišljenja dvaju nezavisnih i stručnih recenzenata koji dostavljaju svoje numeričke ocjene (1 – 5) i obrazloženja za prijedlog projekta za svaki od pojedinačnih kriterija navedenih u Natječaju.

Nakon pojedinačnog ocjenjivanja, organizirana je diskusija recenzenata s ciljem postizanja konsenzusa, tj. smanjivanja eventualnih razlika za svaku ocjenu na manje ili jednako 1.  Pomoću svih ocjena formirana je konačna ocjena svakog prijedloga projekta na sljedeći način. Povjerenstvo je odredilo faktore za pojedini kriterij i podkriterij, te izračunalo konačnu ocjenu pomoću srednjih ocjena dvoje recenzenata za odgovarajući kriterij.

Minimalni prag konačne ocjene za daljnje razmatranje prijave je prema Pravilniku o evaluaciji ocjena 4,0. Stoga je Povjerenstvo donijelo odluku da se sve prijave za koje je konačna ocjena manja od 4,0 ne preporuče za financiranje.

Drugi krug uključuje mišljenje trećeg recenzenta, koji također daje svoje svoje numeričke ocjene (1 – 5) i obrazloženja, ali samo za prijedloge projekta koji su prošli prag tj. imaju konačnu ocjenu veću od 4,0.

Nakon što i treći recenzent donese svoje ocjene i mišljenje, Povjerenstvo će razmotriti sve 3 recenzije te, u skladu s Pravilnikom o evaluaciji, dati također i svoje ocjene i obrazloženja. Na osnovi svih ocjena recenzenata, i njihovih eventualnih razlika, Povjerenstvo će odrediti faktore za računanje konačne ocjene te preporučiti najbolje projekte za financiranje. Konačne odluke o preporuci za financiranje Povjerenstvo će donijeti do kraja svibnja 2009.

Od 51 prijave koje su zadovoljile formalne uvjete, jedna prijava je povučena tijekom evaluacijskog postupka a 26 ih je prošlo u drugi krug evaluacije (52%), od toga 22 prijave na Moje prvo istraživanje (3A) te 4 prijave za potporu Reintegracija (3B).

 

Kandidati mogu prijavom na stranice Fonda preuzeti recenzije. Mišljenja recenzenata biti od pomoći svim kandidatima koji nisu prošli u drugi krug u njihovim budućim nastojanjima da steknu financiranje za svoja istraživanja, kako kod drugih domaćih i međunarodnih fondova, tako i u novim prijavama na natječaje Fonda.

    Powered by Globaladmin