Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: Tea Mijatović
Project co-leader: Alain Goasduff
Administering organization: Ruđer Bošković Institute
Partner Institution/Company: University of Padova
Grant type: 2A
Project title: Production of neutron-rich nuclei in fission processes
Project summary: The study of the heavy neutron-rich nuclei is at a forefront of research in nuclear physics ever since the discovery that some well established principles change far from the stability. One of the means to reach neutron-rich nuclei in the laboratory is nuclear fission. A useful tool to produce fissioning nuclei such as radioactive preactinides and actinides are multinucleon transfer reactions. Recent advance in fission studies was the full isotopic identification of fission fragments obtained by employing magnetic spectrometers and transfer-induced fission in inverse kinematics. The aim of this grant is to explore which neutron-rich fission fragments can be produced following the transfer-induced fission with the lead beams, to quantify yields that can be achieved and to define the best experimental conditions. This is especially interesting considering the lack of data for the isotopic identification of fission fragments around the lead region. Unique facility in which these goals can be achieved is University of Padova and LNL-INFN with the PRISMA spectrometer, LaBr3 array and Si detectors that can be coupled and used in the kinematic coincidence measurement. During this grant it is foreseen to select a system, establish a collaboration with interested groups, estimate the feasibility of the experiment, write a proposal, simulate the experimental conditions, and/or test the detectors.
Hrvatski sažetak: Proučavanje teških neutronski bogatih jezgara je u fokusu istraživanja u nuklearnoj fizici još od otkrića da neki dobro uspostavljeni principi ne vrijede daleko od doline stabilnosti. Jedan od načina dobivanja tih jezgara u laboratoriju je putem nuklearne fisije. Zanimljiv način za proizvodnju jezgara koje se raspadaju putem fisije, kao što su radioaktivni preaktinidi i aktinidi, su reakcije prijenosa mnogo nukleona. Nedavni napredak u proučavanju fisije bio je potpuna izotopska identifikacija fragmenata fisije dobivena magnetskim spektrometrima i korištenjem inverzne kinematike. Cilj ove potpore je istražiti koji se fragmenti fisije bogati neutronima mogu proizvesti korištenjem reakcije prijenosa mnogo nukleona sa snopom olova, kako bi se kvantificirali prinosi koji se mogu postići i definirali najbolji eksperimentalni uvjeti. To je posebno zanimljivo s obzirom na nedostatak podataka za potpunu izotopsku identifikaciju fragmenta fisije u tom području. Jedinstvena ustanova u kojoj se ovi ciljevi mogu ostvariti je Sveučilište u Padovi i LNL-INFN sa spektrometrom PRISMA, LaBr3 i silicijskim detektorima koji se mogu povezati i koristiti u kinematički koincidentnom mjerenju. Tijekom ove potpore predviđeno je odabrati sustav, uspostaviti suradnju sa zainteresiranim skupinama, procijeniti izvedivost eksperimenta, napisati prijedlog, simulirati eksperimentalne uvjete i / ili testirati detektore.
Amount requested from UKF: 19.350,00
Amount of matching funding: 10.000,00
Powered by Globaladmin