Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Young Researchers and Professionals
Project leader Knežević Ana
Project co-leader: Dr. Damir Marjanović
Administering organization: Genos Ltd, Planinska 1, 10000 Zagreb, Croatia, www.genos.hr Authorized person: Dr. Damir Marjanović, Director of Research and Development Phone: 01 2352 660 begin_of_the_skype_highlighting              01 2352 660      end_of_the_skype_highlighting; fax: 2352 663; email: info@genos.hr OIB: 17560201884
Partner Institution/Company: Genos L.t.d.
Grant type: 3C
Project title: High throughput contract analysis of plasma glycans
Project summary: Genos Ltd is a vibrant bioscience company (SME) primarily oriented towards contract research and development in the field of DNA analysis and glycobiology. It performs contract analysis and method development for numerous companies, hospitals and universities in Croatia and abroad. High throughput quantitative glycan analysis is one of the areas where Genos wants to expand its activity because currently active laboratories in Europe cannot fulfill growing demand. High-throughput quantitative HPLC analysis of glycans was developed three years ago in Dublin, and a huge advantage of Genos Ltd is the already existing collaboration with Dr. Olga Gornik and Ana Knežević who were guest researchers in Dublin-Oxford Glycobiology laboratory when the method has been developed. Through this project, Ana Knežević will be appointed as a Head of the newly established Glycobiology Division in Genos. Due to her previous contacts and experience, she will also continue her research collaboration with academic institutions in both Croatia and abroad. Glycosylation is a post-translational modification that enriches protein complexity and function. Multiple proteins are modified by covalently bound glycans, which is important for normal physiological processes, including protein folding, degradation and secretion, cell signaling, immune function and transcription. This process is not template driven, so that the complexity of the glycoproteome is estimated to be several orders of magnitude greater than for the proteome itself. Dysregulation of glycosylation is implicated in a wide range of diseases, including cancer, diabetes, cardiovascular, congenital, immunological and infectious disorders. Protein based medicaments (immunoglobulins, erythropoietin, etc) are in use for autoimmune diseases, tumors and anemia but sometimes these medicaments are not efficient because of inadequate glycosylation. Protein based medicaments are often synthesized in bacterial cells or cell cultures and these conditions do not always correspond to glycosylation environment in normal physiological cell. Result can be a protein with correct amino acid sequence but with different pattern of glycosylation. As glycosylation controls protein targeting and in general its proper function, the efficiency of that medicament is frequently reduced. To develop efficient protein based medicaments but also functional recombinant protein for other purposes, it is necessary to analyze glycosylation of native proteins, as any progress can be possible only if we know and understand the natural processes.
Hrvatski sažetak: Genos d.o.o. je mala tvrtka koja se bavi bioznanošću, a u prvom redu je orijentirana na istraživanje i razvoj u području analize DNA i glikobiologije. Obavlja ugovorne analize te razvija metode za brojne tvrtke, bolnice i sveučilišta u Hrvatskoj i u inozemstvu. Trenutno djelatni laboratoriji u Europi ne mogu ispuniti zahtjeve potražnje u području kvantitativne analize glikana metodom visoke propusnosti te stoga tvrtka Genos želi proširiti svoju djelatnost u dotičnom području. Visoko propusna kvantitativna HPLC analiza glikana razvijena je prije tri godine u Dublinu, a velika prednost Genosa je već postojeća suradnja sa Dr. Olgom Gornik i Anom Knežević koje su sudjelovale u razvijanju metode u Dublin-Oxford Glycobiology laboratoriju. Kroz ovaj projekt, Ana Knežević će biti imenovana voditeljicom Odjela za glikobiologiju u sklopu tvrtke Genos. Zbog svojih prethodnih kontakata i iskustava, Ana Knežević će nastaviti produktivnu znanstvenu suradnju s akademskim institucijama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Glikozilacija je posttranslacijska modifikacija proteina koja obogaćuje njihovu složenost i funkciju. Mnogi proteini su izmijenjeni kovalentno vezanim glikanima, što je važno za normalne fiziološke procese, uključujući smatanje proteina, razgradnju i izlučivanje, stanično signaliziranje, imunološke funkcije i prepisivanje slijeda DNA. Proces glikozilacije se ne odvija po kalupu, zbog čega se procjenjuje da je složenost glikoproteoma za nekoliko redova veličine veća nego za sam proteom. Poremećaji glikozilacije se javljaju u širokom rasponu bolesti, uključujući rak, dijabetes, kardiovaskularne, urođene, imunološke i zarazne bolesti. Lijekovi temeljeni na proteinima se koriste u liječenju autoimunih bolesti, tumora i anemija, no neodgovarajuća glikozilacija takvih lijekova može biti razlog njihove neučinkovitosti. Ovakvi lijekovi se često sintetiziraju u bakterijskim stanicama ili staničnim kulturama, ali ti uvjeti ne odgovaraju uvijek normalnim fiziološkim uvjetima glikozilacije. To može rezultirati proteinom sa ispravnim aminokiselinskim slijedom, ali s različitim uzorkom glikozilacije. Efikasnost lijeka u tom slučaju može biti smanjena s obzirom da glikozilacija sudjeluje u usmjeravanju proteina na ciljno mjesto djelovanja, ali i općenito na funkciju tog proteina. Analiza glikozilacije nativnih proteina predstavlja neophodan korak u razumijevanju prirodnih procesa te razvijanju učinkovitih lijekova na bazi proteina kao i rekombinantnih proteina upotrebljivih za druge svrhe.
Amount requested from UKF: 84.000,00 HRK
Amount of matching funding: 361.700,00 HRK
Powered by Globaladmin